MDTH, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 46.Dönem Seçimine Dair Bildirgesi

Günümüz şartlarında bizlere düşen görev bir taraftan Mimarlar Odası’nın tarihsel birikimine sahip çıkmayı ve TMMOB çatısı altında yer alan diğer meslek odaları ile çeşitli mesleki platformlar ve yapılar ile dayanışmasını sürdürmeyi, diğer taraftan 4.0 Endüstri Devrimi’nin bilgi teknolojilerinde getirdiği yeniliklerle değişen ve dönüşen dünyanın meslek alanımıza yansımalarını takip ederek meslektaşlarımızla çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde olmayı gerektirmektedir.

Meslek örgütümüzde;  ücretli, serbest, kamu çalışanı, akademisyen, öğrenci ve mesleğine sahip çıkmak isteyen mimarlar olarak gün geçtikçe güvencesizleştirilen meslek alanımızda, sorunlarımız etrafında dayanışmayı yükseltmek amacıyla yan yana gelmek zorundayız. Son yıllarda alınan ekonomik ve politik kararlarla inşaat sektörü eliyle, nitelikli emeğin değersizleştirildiği bu süreçte meslektaş dayanışmasını özellikle öne çıkartmak zorundayız. Bu dayanışmayı yükseltmeyen bir oda örgütlülüğü yaşanabilir kentler mücadelesinde de geriye düşecektir.

Mimarlık eğitiminde nitelik ve nicelik tartışmaları, artan okul ve öğrenci kontenjanı sayıları, doğal olarak meslek ortamımızı etkilemektedir. 2001 yılından itibaren yapılan ve 2019’da onuncusu düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları giderek katılımcı olmaktan, öğretim üyeleri ve öğrenci gençliğin taleplerine cevap verecek çözümler getirmekten uzaklaşmıştır. Mimarlık eğitiminin niceliksel artışına tezat niteliksel çöküşünü, kentsel talanı ya da mesleki etik sorununu piyasa baskısından, ekonomik sistemin dönemsel krizlerinden, kuralsız ve vahşi çalışma koşullarından bağımsız değerlendirmek mümkün olmadığına göre yanıtı da yalnızca “akreditasyon” konuşarak bulmak mümkün olmayacaktır. Ekonomik, ekolojik, sosyal, kültürel kriz mimarlık eğitiminin gündemi olmaktan kaçamaz.

Bütün bu tespitler ışığında neler yapılacağı önemli bir paradigma değişikliğini gerektirmektedir.

İki yılı aşkın süredir ortaklaştığımız ilkeler çerçevesinde neler yapacağız:

MESLEĞİMİZİN GELİŞİMİ VE YAŞANILIR KENTLER İÇİN…

– Emeğin sömürüsüne, kentin, doğanın ve ülkenin yağmasına, her hal ve şartta, meslek politikası ve pratiği ile karşı duruyoruz.

-MDTH olarak, yaşamda hiçbir konunun olmayacağı gibi, meslek örgütlenmelerinin de mesleğin de politikadan bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mimarlar Odası’nın politikalarını talan ve yıkımdan değil, emekten, doğadan, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasından, doğası ve hayvanlarıyla kentin tüm yaşayanlarından yana kurmasını sahipleniyor, mesleki sorumluluğumuzun tüm meslektaşlarımız tarafından benimsenmesini önemsiyoruz.  

-4.0 Endüstri Devrimi ile ilgili olarak bilgi teknolojileri ve yapay zekâ vb. birçok teknolojik değişimin meslek alanımıza yönelik etkilerinin neler olabileceğine dair araştırmalar yapmak üzere “Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları”nın oluşturulmasını hem meslektaşlara hem de topluma götürülecek bir hizmet olarak hedefliyoruz.

-Yapı malzemeleri, akıllı kentler, ekolojik ve çevreci yaklaşımlar, enerji etkin yapılar vb. konularda araştırma yapılmasını; inovasyon ve ar-ge çalışmalarına öncelik vererek mesleki gelişime katkı sunulmasını, bu anlamda mimarlık alanındaki yeni eğilimleri önemsiyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZIN  ADİL BİR MESLEK ORTAMI İÇİNDE OLMALARI İÇİN…

– Meslek gruplarının eğitim ve denetim alanlarındaki rant paylaşımını değil bir çatı altındaki mücadelesini benimsiyoruz.

-Ücretli çalışan ve işsizleşen mimarların örgütlenmesinin gerekliliğine inanarak, mesleki ve özlük hakları ile ilgili sıkıntılara yönelik hukuki destek birimlerinin acilen oluşturulmasını, yaşanan hak gasplarının kayıt altına alınmasını, meslektaşlar arası hukuka aykırı davranışların disiplin kurullarında soruşturulmasını savunuyoruz.

-Mesleki etik tartışmasını emek süreçlerine taşıma amacı taşıyoruz.     

-Serbest çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunlara ve “mimarın mimarı taşeronlaştırmasına” karşı meslektaşlar hukukun doğru işletilebileceğine inanıyoruz.

-Tip sözleşmelerin hayata geçmesi, meslektaşların çalışma koşullarını arşivleyen bilgi sistemlerinin güncellenmesi, ücretli çalışan için de serbest çalışan için de en az bedel uygulamasının karşılık bulması, teknolojinin sunduğu imkânlarla mesleki denetim süreçlerinin yenilenebilmesi için işbirlikleri yapmayı, konunun takipçileri olmayı hedefliyoruz.

– Yeni mezun meslektaşlarımızın ve öğrencilerin odaya üye olma süreçlerini, meslek ortamını ve özlük haklarını tanıma süreci olarak değerlendirecek; bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla buluşturacağız. çalışmalar yapacağız.

-KHK ile haksız yere çalışma hakkı gasp edilen kamu çalışanlarının, akademiden uzaklaştırılan barış akademisyenlerinin görevlerine dönme mücadelelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

– Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın programlarında , güvencesizliğin ve akademik özgürlük ihlallerinin derinleştiği akademideki meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini; genç kuşak mimarların içine düştüğü çıkmazları anlamamıza yardımcı olacak, mimarı giderek değersizleştiren politikalara karşı yeni mekanizmalar üretecek çözümlerin ele alınması gerektiğini savunuyoruz.

-Öğrenci komisyonlarının temsilci seçimlerini aşan bir biçimde, katılımcı ve gönüllülük esaslı aktifleştirilmesini; öğrencilerle buluşabileceğimiz üniversite ziyaretlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

-Mimarlar Odası’nın gençleşmesini önemsiyor; gençliğin dinamizmini yansıtmanın da fiziki yaşlardan değil ancak genç üyelerin meslek yaşamında karşılaştığı sorunlar etrafında örgütlenmesinden geçtiğine inanıyoruz. 

-İş ilanlarının takibine, kölelik koşulları, ayrımcılık ve taciz içeren ilanlar hakkında şikâyetçi olmaya kurumsal olarak devam etmeyi hedefliyoruz. 

-Toplumda, yaşamda ve meslekte ayrımcılığa maruz kalan, geri plana itilen, baskı altında olan kadın ve LGBTİ+ mimarların karşılaştığı sorunları tartışmaya açmak ve bu sorunların meslek alanımızdaki varoluşlarına karşı mücadeleyi birlikte yürütebilmek istiyoruz.

-Bugüne kadar etkinliklerimizde gönüllü olarak sürdürdüğümüz çocuk bakım desteğini şubemizin etkinliklerinde de sürdürmeyi planlıyoruz.

– Odamızın fiziki imkanlarını meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyecek; fiziki çalışma alanı olmayan meslektaşlarımızın çalışabileceği, meslektaşlarımızın karşılıklı beslenip paylaşabileceği, yaşayan bir mekan haline getirecek, gönüllü olarak sürdürdüğümüz ve birbirinden öğrenme pratiğini yaygınlaştıran dayanışma atölyelerine şubemizde devam edeceğiz.

MESLEK ODAMIZIN KAPSAYICI VE DAYANIŞMACI YAPISI İÇİN…

-Koltuk, liste ve benzeri hesaplar arasında sıkışıp kalmayarak önemsediğimiz bu sorunlar etrafında dayanışmayı yükselterek görev üstlenmek istiyoruz.

-Kolektif karar alma mekanizmalarını güçlendirme, da(ya)nışma kurullarını en sağlıklı biçimde işler kılma hedefi taşıyoruz.

-Meslek Odamızın her anlamda şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetilmesini esas alıyoruz. -Günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremeyen konularda mevzuat değişikliklerini gündemimize alıyoruz.

-Bilhassa, çalışamayan ve emekli meslektaşlarımızın, içinde yaşadığımız kriz ortamını da dikkate alarak ve TMMOB’ye bağlı pek çok odada olduğu gibi, aidat ödemekten muaf olması gerektiğine inanıyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz.

-Odamızı erk alanı olarak değil örgütlenme platformu olarak görüyoruz. Farklı dinamiklerin var olmasını zenginlik olarak kabul ederken delege olma süreçlerinin demokratikleşmesini ve bu doğrultuda delegasyonda temsiliyeti savunuyoruz.

-Oda yönetimlerinde statükoyu değil, yenilenmeyi savunuyor; bu doğrultuda yöneticilerin art arda iki dönemden fazla yönetimde kalamayacağını savunuyor ve yönetim kurulunda görev alacakların profesyonel olmaması gerektiğini benimsiyoruz.

-Tüm üyelerin, çalışma gruplarının, komisyonlar ve temsilciliklerin kendini ifade edebileceği ortamı hedefleyerek; yönetmelik gereği yapılması zorunlu olan ancak işletilmeyen danışma kurullarını tartışabilmenin ve dayanışabilmenin zemini haline getireceğiz.

Tüm meslektaşlarımızı belirtilen bu ilkeler etrafında birlikte olmaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Sen de inan, sahiplen! Örgütlen, bizim olsun!

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi

Ocak/2020

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU:

Tarih: 15-16 Şubat 2020 Cumartesi-Pazar/ Saat 09.00-17.00
Yer    : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi