ÜİMF’dan meslek odasına çağrı

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu, Mimarlar Odasına bağlı şubelerin genel kurul süreçleri vesilesiyle bir çağrı yaptı:

Meslek odamızdan talebimizdir!

Sevgili meslektaşlarımız,

Mimarlar Odasına bağlı şubelerin genel kurul sürecindeyiz. Biliyoruz ki bu süreç aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu kriz koşullarının derinleştiği, meslek alanımızı ve meslektaşlarımızı olumsuz yönde etkilediği bir dönemi de tariflemektedir. Genel kurullar sürecinde özellikle ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarımızın taleplerinin görünür olması gerekmekte ve meslek odamızın bu taleplere yanıt üretebilmesi gerekmektedir.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu olarak, forum içi tartışmalarda öne çıkan 2 talebimizi paylaşmak isteriz.

  1. Üye aidatları konusunda; TMMOB’ye bağlı pek çok odada uygulandığı gibi, geriye dönük borçların, Borçlar Kanunu’nun dönemsel edimlerde öngördüğü gibi, 5 yıl ile sınırlandırılmasını ve her yılın aidatının ilgili yıl üzerinden hesaplanmasını; üyelerin aktif olarak çalışmadıkları sürenin SGK kayıtlarından kontrol edilerek aidattan muaf tutulmasını; KHK’lı üyelerin ihraç tarihleri itibariyle oluşan borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere silinmesini ve ücretli veya serbest çalışmaya başlayana kadar da aidattan muaf tutulmasını talep etmekteyiz. 
  2. TMMOB’nin her yıl açıkladığı mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret tarifesinin meslek alanımızda geçerliliğinin olabilmesi için denetim mekanizmasının işletilmesi gerekmektedir. Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 7. Madde (e) bendi’nde, büro tescilinin yapılması şartları arasında; “Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması, mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması” şeklinde geçmektedir. Bu husus aynı zamanda Mimarlar Odası’nca düzenlenen ve internet sitesinde yer alan Ücretli Mimar Tip Sözleşmesi’nde de yer almaktadır. Bu amaçla; büro tescil belgesi düzenlenmesi şartlarına ilgili büroda ücretli çalışan mimarların sigorta belgelerinin de istenmesinin ve beyanların SGK’dan kontrol edilmesini talep etmekteyiz

Tüm illerdeki gönüllülerimize ve destekçilerimize, bu tartışmaları önerge haline getirerek genel kurullarına sunmaya; genel kurulları ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarımızın da kürsüsü haline getirmeye çağırıyoruz.

Sorunlar ve talepler elbette bunlarla sınırlı değildir. Şantiyelerde ve ofislerdeki hak gaspları, güvencesizlik, düşük ücretler, ücretsiz stajyerlik, mobbing, fazla mesai baskısı; kent suçu projeler, ekolojik yıkımın yakıcılığı; mimarlık eğitiminin niteliksizleşmesi gibi meslek alanımıza dair pek çok sorunun gündeme alındığı ve çözüm önerilerinin arandığı genel kurul süreci diliyoruz.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu

ilgili içerikler: